info@harteveldt.nl
Volg ons op social media

FAQ

Algemeen

Harteveldt is een coöperatie in Sittard-Geleen die voedsel produceert voor de bij de coöperatie aangesloten leden. De tuinderij voorziet elk lid van lekkere, gezonde en duurzaam geteelde groenten, fruit en kruiden. Op deze manier weten we waar ons voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd. Een tuinder werkt voor de coöperatie en is verantwoordelijk voor de duurzame teelt en de oogst. De leden kunnen wekelijks een pakket afhalen. Alle kosten worden gedeeld in de vorm van een eenmalig inleggeld en maandelijkse contributie.
Onze tuinder werkt zoveel mogelijk vraaggestuurd. De leden geven aan wat ze willen eten en hij doet zijn best dat te produceren. De praktijk is dat we een teeltplan maken dat gebaseerd is op een eerder gehouden enquête. Elk jaar wordt de oogst geëvalueerd en wordt het teeltplan aangepast naar de wensen en omstandigheden op het land.

Het aanbod varieert met de seizoenen, en is uiteraard ook afhankelijk van de (weers)omstandigheden. Om de leden in de maanden met minder opbrengst toch van voedsel te voorzien, kopen we ook biologisch groente en fruit van omliggende boeren en tuinders in.
Meedoen betekent dat je als huishouden lid wordt van de coöperatie en je committeert voor een eenmalige inleg van € 1.000. De helft van dit bedrag – dus € 500 per certificaat – betaal je op het moment dat je lid wordt. De inleg wordt gebruikt voor de investeringen in inrichting en machines. Als we op termijn besluiten om meer gronden in gebruik te gaan nemen (en aanvullende investeringen willen doen) kan de coöperatie het tweede deel van de inleg opvragen. Dat hoef je dus dan pas te betalen. Voor eenpersoonshuishoudens is een half lidmaatschap/certificaat mogelijk.

Als lid ben je geen klant maar mede-eigenaar. De jaarlijkse kosten die de tuinderij maakt, betalen we met elkaar. De hoogte daarvan is afhankelijk van de begroting die in de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld en het aantal ‘monden’ dat je afneemt. Voor 2024 is de contributie vastgesteld € 6,00 per mond per week, dat is € 26,00 per mond per maand. Het aantal monden dat je afneemt bepaal je zelf en hoeft dus niet gelijk te zijn aan het aantal mensen in je huishouden. Het minimum is 2 monden voor een heel certificaat en 1 mond bij een half certificaat. De contributie wordt periodiek via een automatische incasso van je rekening afgeschreven.
Het is de bedoeling om ook fruit te gaan telen We verwachten dat we eind 2024 de eerste fruitbomen kunnen gaan planten. Vervolgens gaat er nog enige tijd overheen voordat die voldoende vruchten dragen. In de tussentijd kopen we fruit in bij biologische fruittelers in de buurt.
We leven met de seizoenen en het weer zoals dat is en de opbrengst varieert daarmee. We denken ongeveer 10 maanden per jaar van eigen land te kunnen oogsten met wekelijks circa 6 soorten groenten en aardappelen. In de zomermaanden komt er vanzelfsprekend aanzienlijk meer van het land dan in de wintermaanden. Er staan zo’n 50 verschillende soorten groenten in het teeltplan.
In principe wordt de volledige oogst verdeeld onder de leden en is er dus niets over. Als er toch iets overblijft dan doneren we dit aan een goed doel, bijvoorbeeld de Vincentiusvereniging Geleen. Er is bij de distributie ook een doneer- en ruilkrat waarin leden groente kunnen doneren die te veel is of kunnen ruilen. Groenten die niet geschikt zijn voor consumptie blijven op het land en zorgen zo voor een gezondere bodem.
Omdat Harteveldt van ons allemaal samen is, kunnen alle leden met initiatieven komen waarbij de producten van de tuinderij als basis dienen. Er moet niets maar als je wil kun je je hart ophalen als vrijwilliger. Er zijn diverse commissies en werkgroepen, op dit moment voor landhulp, distributie, veiligheid, klussen, activiteiten en recepten.. Zo maken we Harteveldt samen tot een succes!
Ja. Wat we zaaien of planten wordt normaliter in het voorjaar van elk kalenderjaar bepaald. Het kan in theorie dus zo zijn dat de oogst in het seizoen niet voldoende is om ook de nieuwkomers evenveel voedsel aan te bieden als de huishoudens die al langer lid zijn van de coöperatie. Maar van de andere kant is de oogst niet precies te voorspellen. Bovendien kunnen we het teeltplan tot op zekere hoogte wel zo aanpassen, dat de verwachte oogst toeneemt. Dat kan betekenen dat er meer eten beschikbaar is, ook voor de nieuwkomers.
Harteveldt verbouwt een grote variatie aan groenten. Op die manier wordt het risico gespreid. Dus mocht een deel van de oogst mislukken, dan zijn er nog voldoende andere producten om aan de leden aan te bieden. Ook kopen we de eerste jaren groente en fruit in bij omringende boeren en tuinders.

De coöperatie

Als er een wachtlijst is kun je je het wachtlijstformulier invullen. Zodra je aan de beurt bent ontvang je het aanmeld- en machtigingsformulier. Als je lid wilt worden vul je dit aanmeld- en machtigingsformulier in en stuurt of mailt het terug. Voordat je tekent, is het wel goed om Statuten en het Huishoudelijk Reglement door te lezen. Bedenk ook voor hoeveel monden je wilt afnemen.

Als je het aanmeldformulier terugstuurt, je een ontvangstbevestiging hebt gekregen en de eerste helft van het inlegbedrag is betaald, ben je lid. Vanaf dat moment ben je welkom om wekelijks je oogst op te halen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van ten minste drie kalenderjaren. Het lidmaatschap wordt daarna jaarlijks automatisch met een kalenderjaar verlengd.
We hebben een coöperatie met leden. De algemene ledenvergadering (ALV) kiest een bestuur dat de dagelijkse zaken beheert. Twee keer per jaar is er een ledenvergadering waarin je als lid meebeslist over onder andere de begroting en jaarrekening, eventuele investeringen, de distributie en wat er op en rond de tuinderij verder aan activiteiten wordt ontplooid. Verder zijn er verschillende commissies en werkgroepen opgericht waarin leden bijdragen aan het welzijn van de elkaar en de tuinderij. Tuinder/bedrijfsleider Glenn Coenen is verantwoordelijk voor de duurzame productie van voedsel.
Harteveldt heeft in het verleden een wachtlijst gehad toen het areaal nog beperkt was tot ca. 2 hectare. Inmiddels heeft Harteveldt zo’n 5 hectare ter beschikking. Daardoor is er ruimte gekomen voor ongeveer 100 extra monden. We streven naar een maximumaantal van 500 monden.
Als lid kun je of opzeggen met inachtneming van de geldende termijnen. Opzeggen gebeurt schriftelijk bij het bestuur, vóór 1 oktober van het laatste kalenderjaar dat men lid wil zijn. Details over de beëindiging van het lidmaatschap zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Hierin is ook de financiële afwikkeling van de opzegging vastgelegd.
Je wordt voor minimaal drie kalenderjaren lid van onze coöperatie. Mocht je daarna besluiten je lidmaatschap te beëindigen, dan kun je in twee gevallen je geld terugkrijgen. Als je zelf een nieuw lid aanbrengt die jouw certificaat overneemt of op het moment dat de coöperatie volledig gevuld is en er sprake is van een wachtlijst. Zolang dat laatste niet het geval is en je zelf geen nieuw lid aanbrengt, krijg je je eenmalige inleg bij beëindiging van je lidmaatschap in beginsel niet terug. Het bestuur kan echter anders beslissen als de omstandigheden dit rechtvaardigen. De exacte procedure staat beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Nee, je lidmaatschap loopt het hele jaar door. En daarmee ook je wekelijkse voedselpakket. Je kunt je pakket natuurlijk wel door anderen laten afhalen. Bijvoorbeeld door familie, vrienden, buren of andere leden van Harteveldt. Lukt het niet om een vervanger te vinden, geef dat dan even door via distributie@harteveldt.nl zodat we hiermee rekening kunnen houden met oogsten en verdelen van de groenten.
Het is twee maal per jaar mogelijk om het gewenste aantal monden aan te passen, per 1 januari en per 1 juli. Een e-mail naar het bestuur (info@harteveldt.nl) is voldoende.
Op dit moment zijn er ca. 180 huishoudens lid met in totaal 340 monden. Daarbovenop heeft Projectontwikkelaar De Haese 50 certificaten gereserveerd voor toekomstige bewoners van de nieuwe wijk Nieuw-Absbroek, waarvoor zij het inleggeld hebben betaald. Met de omvang van het areaal verwachten we naar 500 monden te kunnen groeien.
Je committeert je voor drie kalenderjaren omdat de coöperatie investeringen doet en voor langere tijd verplichtingen aangaat. Met een geldige reden – zoals verhuizing naar buiten de regio – kun je na twee kalenderjaren opzeggen. Opzeggen op korte termijn is alleen mogelijk als er een wachtlijst is, of als je zelf voor een vervangend lid zorgt.
De Haese gaat ten noorden van ons perceel een duurzame wijk bouwen en wil graag aan toekomstige huizenkopers de mogelijkheid bieden om lid te worden van Harteveldt. Daarom reserveren zij 50 certificaten. Ze betalen daarvoor het inleggeld en gedurende de eerste vier jaar ook de contributie, ook al wordt er geen pakket afgenomen. Voor Harteveldt gaf dat een vliegende start. De Haese heeft niet de intentie om stemrecht uit te oefenen; sowieso heeft geen enkele partij een stemrecht van meer dan 10%.
Nee, dat hoeft helemaal niet, maar kan wel. Dit gebeurt dan wel steeds onder coördinatie van de tuinder. We merken dat er veel animo is onder de leden om als vrijwilliger mee te doen. Dat kan op allerlei gebieden; op het land, distributie, communicatie, activiteiten, recepten etc.
Jazeker. Er staat geen hek om de tuinderij, al zullen er in 2025 waarschijnlijk wel lage heggen worden geplant. Vanaf mei 2024 geschiedt de distributie ook vanaf het land. En we willen ook af en toe educatieve en sociale evenementen organiseren rond/nabij de tuinderij.
We vinden het belangrijk dat de leden fysiek bij elkaar komen; het is ook bedoeld om kennis met elkaar te maken. Daarom is online deelnemen niet mogelijk.

De tuinderij

We zijn in april 2022 gestart op twee percelen met groenten en kruiden in het gebied tussen Geleen en Sittard, tegenover het Zuyderland ziekenhuis. Inmiddels hebben we de beschikking over percelen die doorlopen tot aan de spoorlijn, in totaal zo’n 5 hectare.
Glenn Coenen is onze tuinder en is er als bedrijfsleider verantwoordelijk voor dat al het benodigde werk dat op en rond het land verricht wordt. Onze tuinder is de enige betaalde kracht binnen onze coöperatie. De begroting van Harteveldt biedt ook ruimte voor het inhuren van extra arbeid, zoals een loonwerker, mocht dat nodig zijn.
Jazeker, als lid van de coöperatie kun je meewerken op het land, maar dat hoeft niet. Als je jezelf elders binnen de coöperatie nuttig wilt maken of alleen maar je oogst ophaalt, dan is dat ook prima. Meewerken op het land gebeurt altijd in overleg en onder aansturing van de tuinder.
De uitlevering van de oogst vindt elke zaterdagochtend plaats. De oogst werd in 2022-2023 uitgeleverd op het Raadhuisplein in Munstergeleen maar vanaf mei 2024 wordt dat verplaatst naar het land zelf. De ervaring leert dat de meeste leden het gewoon ontzettend leuk vinden om ten minste eens per week de locatie te bezoeken en andere leden en hun boer te ontmoeten.

Ons perceel is bereikbaar vanaf de Rijksweg. Hoewel we het liefst zien dat iedereen met de fiets komt, is daar ook een kleine parkeergelegenheid. Om overlast te voorkomen willen we je vragen om in ieder geval niet aan de Hovenweide in Geleen te parkeren.
Op de percelen met groenten zijn alleen de tuinder en mensen die hem helpen welkom. Buiten de percelen zijn honden, mits hun baasjes zich houden aan de gemeentelijke voorschriften, welkom. Wel vragen we hen om hun viervoeter rond het afhaalmoment op zaterdagochtend aangelijnd te houden.
Om de gewassen niet te beschadigen en de bodem niet extra te belasten, willen we je vragen om niet tussen de groenten te wandelen. Vanaf de paden heb je een prima zicht op de groenten. De tuinder en iedereen die hem helpt mogen uiteraard wel tussen de groenten komen.
Om vraatschade door bijvoorbeeld konijnen en hazen te voorkomen, zetten we in de toekomst mogelijk een laag raster rond de groentepercelen. Het gebied is verder voor iedereen te voet of met de fiets vrij toegankelijk, mits er natuurlijk geen schade aan gewassen, materieel en materiaal wordt toegebracht.
Nee, het beperkte oppervlak leent zich niet voor het houden van dieren en we produceren dus uitsluitend groenten, fruit en kruiden.
Officieel niet, maar feitelijk wel. Biologisch is een officieel door SKAL verleend keurmerk. Iedereen die een biologisch product koopt bij een boer, speciaalzaak of supermarkt, weet dan dat het voldoet aan de criteria van het keurmerk. De coöperatie verkoopt niet, we zijn onze eigen markt en bepalen zelf hoe we werken aan een in alle opzichten duurzame voedselproductie.

We zoeken naar de draagkracht van de bodem voor voedselproductie, uitgaande van een gezonde bodem in een gezond landschap. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt hierbij zoveel mogelijk voorkomen. Mocht het noodzakelijk zijn, dan gebruiken we alleen middelen, die in de biologische landbouw zijn toegestaan. We gebruiken geen kunstmest.

Het perceel waarop we telen is in het verleden gebruikt voor reguliere landbouw. Door onze duurzame biologische methoden zal de grond steeds meer voldoen aan wat nodig is voor biologische teelt.
Ja, wanneer het echt nodig is beregenen we met grondwater uit eigen put. Op basis van openbare bronnen kunnen we concluderen dat het grondwater van een betrouwbare goede kwaliteit is. Dit laten we bevestigen door nadere analyses.
Ja, dat wordt enkele dagen tevoren via de website (pagina distributie) bekend gemaakt, zodat je hier rekening mee kunt houden voor je verdere boodschappen/inkopen.
Vooralsnog een keer per week, op zaterdagochtend, verdeeld over drie tijdsintervallen.
Dan vraag je aan iemand anders om je pakket mee te nemen/op te halen.
We proberen het seizoen zo lang als mogelijk te maken. Reken op een periode van mei tot februari (met kolen, prei, spruitjes). De samenstelling van het pakket zal natuurlijk van het seizoen afhangen. Als we het seizoen willen verlengen zouden we met een (tunnel)kas kunnen werken, maar dat is de eerste jaren niet voorzien.
Tijdens de opstartjaren vullen we het pakket aan door inkoop bij biologische boeren in de omgeving. Het gaat dan om fruit dat nog niet van ons eigen Harteveldt-perceel komt en groenten die we nog niet zelf grootschalig  telen of ter aanvulling in de wintermaanden.
© 2024 Harteveldt - Privacy Verklaring - Website ontwikkeling door MovaWorks 
crossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram